Garantievoorwaarden


1.
Rico Styling staat in voor de kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen wordt vermeld.
2. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert. Op merkloze producten wordt géén garantie verleend.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Rico Styling. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Rico Styling deze gebreken op haar kosten verhelpen.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
5. Producten die zijn voorzien van een laklaag kunnen in geen geval worden teruggenomen.
6. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de producten zijn verwaarloosd.
B: indien wijzigingen aan de producten zijn aangebracht.
C: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
D: indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
E: indien de producten op andere wijze onachtzaam zijn behandeld.
F: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.